Archive / October 2015

2015/10/21

Giftfri förskola: 5 dåliga skäl till att inte skapa en hälsosam förskola

giftfri förskola mjuka leksaker i naturmaterial

Jag upplever att det går för långsamt för Sveriges kommuner att inte bara utarbeta en plan för en giftfri förskola utan än mer så vad gäller dess implementering.

Och utifrån att ha tagit del av några ambitiösa planer så ter sig genomförandet vara inkonsekvent och bristfälligt. Nu när man jobbar med den här frågan så gäller det att implementera en kemikaliesmart och hälsosam förskola på riktigt och på ett sådant sätt att det sker en reell beteende- och kulturförändring bland personalen ute på de enskilda förskolorna.

Läs vidare

Read More
2015/10/20

Ekologiskt, KRAV-märkt bröd – vad innebär det?

Vete ekologiskt spannmål

Fram tills nyligen har tillgängligheten av ekologiskt bröd i mataffären varit ganska begränsad. Saltå Kvarn har länge haft många bra alternativ, men de större mataffärerna har knappt haft något ekologiskt alls i sitt sortiment.

Därför är det glädjande att framväxten av ekologiskt och KRAV-märkt bröd nu har satts i rullning rejält. Hittills i år har 88 nya KRAV-märkta bröd lanserats, vilket är nästan dubbelt så många som under hela 2014. I dagsläget finns det totalt 340 olika KRAV-märkta bröd.

Läs vidare

Read More
2015/10/20

Konstgräs på lekplats, förskola & fotbollsplan – vilka är alternativen?

giftiga kemikalier giftfri PAH

Det är trist att se att många nybyggda lekplatser satsar på underlag av mjuk asfalt och konstgräs. Material som kan läcka oönskade ämnen till omgivningen.

Det finns i mina ögon en rad bättre naturliga underlag såsom naturligt gräs, sand och bark. Rikligt med sand eller bark fungerar också väldigt bra som dämpande skydd när barn faller från en gunga eller lekställning.

Läs vidare

Read More
2015/10/19

Finns det flamskyddsmedel i madrasser och möbler från IKEA?

IKEA flamskyddsmedel madrasser möbler

När man handlar möbler så är en relevant fråga att ställa till butiken eller tillverkaren huruvida produkten ifråga är behandlad med flamskyddsmedel eller inte.

Flamskyddsmedel består av ämnen med syftet att ett material inte ska börja brinna så lätt och för att minska spridningen av en brand. Vissa flamskyddsmedel anses vara hälso- och miljöskadliga – framförallt de så kallade bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.

Läs vidare

Read More
2015/10/16

Vedeldning och kaminer: Skillnaden mellan gammal, ny och Svanen-märkt kamin

vedbrasa rök kamin öppen spis giftiga partiklar miljöfarliga ohälsosamma

Som uppföljning till inlägget Vad alla borde känna till om vedeldning, så skulle jag vilja lyfta frågan om olika typer av kaminer.

Först och främst vill jag understryka magnituden vi pratar om. Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – konstaterar att vedeldningen troligen är lika hälsofarlig som bilavgaser. I Sverige står vedeldningen för runt hälften av utsläppen av farliga partiklar och cancerframkallande ämnen, den andra hälften kommer från trafiken.

Läs vidare

Read More
2015/10/15

Vad alla borde känna till om vedeldning

Vedeldning

Trots att jag har varit engagerad kring giftiga kemikalier under flera års tid så hade jag inte förstått riktigt hur problematisk röken från vedeldning är.

I media talas det nästan uteslutande om hur vedeldning – förutom mysfaktorn – kan bidra till att minska energiförbrukningen i hemmet, men man utelämnar den omfattande problematiken med ohälsosamma, cancerogena ämnen som drabbar såväl de som eldar som de som bor i närheten.

Läs vidare

Read More
2015/10/13

Giftig tobaksrök: Glöm inte tredjehandsrökningen i hemmet

Tredjehandsrökning

Det är vida känt att såväl aktiv rökning som passiv rökning är skadligt för hälsan. Varje cigarett innehåller tusentals kemikalier varav runt 70 är cancerogena ämnen.

För den skepsis som tycks råda kring många andra legala produkter som man på senare tid har upptäckt vara/sannolikt vara ohälsosamma så bör man påminnas om att det tog herrans många år innan det infördes varningsetiketter på cigarettpaketen. Och att det överhuvudtaget fortfarande är lagligt att sälja cigaretter stavas hardcore lobbying. Detsamma gäller för många andra produkter – de borde inte finnas där i våra butiker, men lobbyingen och de ekonomiska intressena trumfar fortfarande konsumentskyddet och den samhälleliga omtanken.

Läs vidare

Read More