sopor avfall återbruk skapa med skräp återanvända

Jag fick ett mail från en förskolepedagog med lång erfarenhet. Hon berättade om hur budgeten för inköp av material till förskolan har minskat märkbart under årens lopp vilket ofta har resulterat i att personal tagit med sig saker från hemmet eller att man tagit emot gåvor från barnens föräldrar. Detta utan att ha någon koll på vad det är som man har fört in i barnens vardag på förskolan eller att reflektera över att man börjat använda leksaker som inte är avsedda till att vara leksaker, såsom ketchup- och schampo-flaskor.

Hon har också noterat hur kommunen – sannolikt som en del i ledet att ytterligare spara pengar på inköp – har börjat stödja alltfler initiativ kring att skapa med skräp. Ett skapande där kunskapen om innehållet i skräpet är alltför låg. Man kanske inte ens reflekterar över vad det är som man låter barnen skapa med.

Det här ser jag som en mycket olycklig och väldigt riskabel utveckling. Genom att hantera återbruk och skapande av skräp framförallt ur ett miljöperspektiv, utan insikter kring barnens exponering för gifter är mycket allvarlig.

Det finns säkert initiativtagare till återbruksprojekt som har mer kunskap om vilket material man använder sig av än andra, men när det gäller de bilder som jag tidigare har sett så har man låtit barn och ungdomar skapa med skräp såsom plastförpackningar, diverse matförpackningar och andra förpackningar (det råder en osäkerhet kring många plastförpackningar men även pappersförpackningar eftersom de är för dåligt reglerade), elektronik, sladdar, glödlampor etc. Alltså saker som i högsta grad kan innehålla rikligt med hormonstörande och cancerogena ämnen.

Att jobba med återbruk inom ramen för ambitionen om en giftfri förskola och skola MÅSTE utgå från både ett miljöperspektiv – dvs att det är bra att återanvända redan tillverkade objekt istället för att köpa nytt – OCH ett giftperspektiv. Vi måste värna om våra barn och eftersom forskningen ser att människan från fostertiden upp till 20-årsåldern är känslig för främmande, hormonstörande ämnen så är det väldigt mycket skräp som går bort vid aktiviteter inom återbruk som riktar sig till barn och ungdomar i förskolan och skolan.

Genom att säkerställa att initiativtagare har en kunskap om giftiga kemikalier så kan man göra ett helt annat urval av skräp. Det kommer att vara mer begränsat men man kan fortfarande jobba med återbruk och lära barnen om olika aspekter av miljötänk vilket förhoppningsvis i förlängningen har en inverkan på framtida medvetenhet kring konsumtion och dess konsekvenser. Ett mer genomtänkt och ansvarsfullt urval av skräp kommer ingalunda att ha någon negativ inverkan på barnens skaparglädje och kreativitet.

Men att på grund av minskade budgetar till inköp av material och en okunskap om skadliga ämnen i skräp på ett ogenomtänkt sätt jobba med “skapa med skräp” är direkt ansvarslöst. Miljötänk är mycket viktigt, men inte på bekostnad av barnens hälsa.

Förskolepersonal, skolpersonal samt föräldrar bör höja sina röster och säga nej tack till kommunala återbruksaktiviteter som innebär att barn och ungdomar förväntas leka med skräp som innehåller skadliga kemikalier.

Bild: Gideon Wright